Personvern og varslingsrutiner – Fjellhammer

Personvern og varslingsrutiner

Personvern:

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Fjellhammer IL sine nettsteder, billettsystemer, Facebook-sider, kampanjeverktøy, CRM-systemer og andre steder hvor vi samler inn informasjon om personer.

Personopplysninger som behandles

Fjellhammer IL samler ikke inn personopplysninger som personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

 • Firmanavn
 • Kontaktperson/person
 • Firmaadresse/fakturaadresse/adresse
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Informasjon om din bruk av nettsiden og hvilke interesser du har for håndball.

Hvordan informasjon innhentes?

Fjellhammer IL samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider.  Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til informasjon rettet mot dine interesser for håndball.

Eksempel på skjema:

 • Kontaktskjema
 • Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
 • Ved kjøp av produkter, billetter eller tjenester på våre nettsider
 • Ved påmelding til konkurranser, håndballskoler, arrangementer mv.
 • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev o.l. på e-post.

Formålet med informasjonen som innhentes

 • For å kunne gi tilgang informasjon om Fjellhammer IL og våre kamper/aktiviteter
 • For å kunne sende relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet lagres i våre systemer (pt. Dinamo, Fjellhammer IL app)

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Fjellhammer IL pr. e-post. Du kan også selv slette informasjon gjennom link nederst i de utsendelser vi sender ut.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fjellhammer IL kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av CMR-løsningene. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fjellhammer IL.

Rettigheter

Som bruker av Fjellhammer IL sine produkter og tjenester har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Fjellhammer IL ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Varslingsrutiner:

Varslingsrutiner for ansatte, medlemmer i Fjellhammer IL

Alle ansatte skal informeres om disse varslingsrutiner og medlemmer i klubben.

Ansatte og innleide arbeidstakere som blir oppmerksomme på kritikkverdige forhold oppfordres til å varsle etter disse retningslinjene. Det samme gjelder personer som utfører arbeid uten å være arbeids­taker, se nedenfor.

Hva er varsling?

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med arbeidsplassen menes både arbeids­givers virksomhet og virksomheten til innleier.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retnings­linjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet eller klubben utviklingsplan og retningslinjer.

Det kan for eksempel være forhold som:

 • Innebærer fare for liv eller helse
 • Innebærer fare for klima eller miljø
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre det faller inn under ett av strekpunktene over.

Varsling er regulert i arbeidsmiljøloven kap. 2 A.

Hvorfor er varsling ønskelig?

Ved å få informasjon om kritikkverdige forhold i virksomheten kan arbeidsgiver rydde opp i forholdet.

Dette sikrer at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås i virksomheten, noe som igjen kan skape et bedre arbeidsmiljø.

Din informasjon kan hjelpe bedriften med å få dette til.

Hvem kan varsle?

Alle ansatte, medlemmer og innleide i virksomheten kan varsle.

Personer som utfører arbeid uten å være arbeidstakere har også rett til å varsle. Det gjelder spillere, foreldre, dommere, andre lag.

Hvem skal det varsles til?

Du kan alltid varsle din nærmeste overordnede, sportslig leder, hoved trenere/oppmann eller andre i virksomheten som har ansvar for de spørsmål eller personer det gjelder.

Gjelder informasjonen en sak som kan involvere ledere i bedriften, og/eller du ikke har oppnådd noen reaksjon fra den du først varslet til, kan du kontakte:

Du har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, slik som NIF, arbeidstilsynet, Økokrim og Konkurransetilsynet, men det er ønskelig at varsling først forsøkes internt slik bedriften har tilrettelagt for.

På hvilken måte kan du varsle?

 • Du kan varsle skriftlig eller muntlig.
 • Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte til en av dem som er opplistet i de interne retnings­linjene.
 • Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.
 • Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til virksom­hetens behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat.
 • Dersom du varsler vil navnet ditt være en fortrolig opplysning for den begrensede personkrets i virksomheten som behandler saken.

Hva bør varslingen inneholde?

 • Navn på varsler (kan også være anonymt)
 • Tjenestested (kan være anonymt)
 • Dato for varslet
 • Tidsrom, eventuelle dato og klokkeslett for hendelsen eller observasjonen
 • Konkret beskrivelse av hva det varsles om
 • Sted for handlingen
 • Vitner
 • Kjennskap til tidligere saker med samme person(er).

Oppfølging av varsling

Den som mottar varselet, skal følge opp dette og undersøke påstandene grundig. Det skal snarest mulig ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold.

Så lenge bedriften vet hvem som har varslet, skal du alltid få tilbakemelding så raskt som mulig om saksgangen og rutinene ved oppfølging av et varsel.

Når påstandene i varslet skal følges opp, vil du som regel bli intervjuet av den som følger opp varslet. Formålet med intervjuet er å få påstandene avklart eller utdypet, få frem navn på andre som kan belyse saken og undersøke om det foreligger noen dokumentasjon. Den som varselet er rettet mot vil også bli intervjuet separat. Dersom det er nødvendig for å få saken opplyst, vil også nærmeste leder eller andre som kan belyse saken bli intervjuet. Arbeidsgiver skal imidlertid ikke involvere flere personer enn nødvendig.

Så langt som mulig skal du også få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått.

Dersom det viser seg at det etter gjennomførte undersøkelser ikke er avdekket kritikkverdige forhold, skal du også få tilbakemelding om dette.

Melding om kritikkverdige forhold knyttet til navngitte personer er å anse som personopplysninger og skal behandles i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Hensynet til den det varsles om

Den det blir varslet om skal gjøres kjent med innholdet i varslet slik at vedkommende kan komme med sin versjon.

Varslers identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som absolutt er nødvendig for den videre saksbehandlingen av varslingen.

Sikkerhet for varsler

Den som varsler er beskyttet mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver og innleier som følge av varslingen.

Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet. Det kan f.eks. være advarsel, oppsigelse, usaklig forskjells­behandling, trakassering, endring i arbeidsoppgaver/stilling med mer.

Dersom du likevel opplever gjengjeldelse, skal du straks si fra til

Vedkommende skal snarest følge opp dette.