#vierFIL – Fjellhammer

#vierFIL

MED HJERTE FOR MER ENN HÅNDBALL

Fjellhammer IL er i dag en av Norges største håndballklubber med mange lag i seriespill, både i aldersbestemte klasser og på seniornivå. Vi er stolte av å drive klubben etter prinsipper som der vi legger stor vekt på både det sosiale og det sportslige på alle alderstrinn.

Klubbens oppdrag

Fjellhammer IL er Region Øst største klubb med lisensierte spillere og 749 medlemmer totalt med lag i alle aldere uansett kjønn fra håndball skolen opp til seniornivå. Fjellhammer har også TH-lag (tilrettelagt Håndball) som består av spillere som har et handikapp (utviklingshemmede).

Organisasjonen Fjellhammer IL skal preges av åpenhet og inkludering. Tuftet på demokratiske verdier, vil vi forvalte medlemmenes ressurser på ansvarsfull måte. Håndballen vil motarbeide mobbing, og vil praktisere nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne. 

I Fjellhammer IL skal alle ha et godt aktivitetstilbud uavhengig av funksjonshemming, sosial og økonomisk status. Vi skal gi et godt aktivitetstilbud fra «vugge til grav». Gjennom vår aktivitet skal vi gi den oppvoksende generasjon en god plattform (fysisk, psykisk og sosialt) for livslang aktivitet.

Det gode lokalmiljøet er kanskje vårt samfunns viktigste aktivum og kulturbærer. Et godt håndballmiljø, basert på samarbeid med andre idretter, frivillighet, bidrar til tilhørighet, trivsel, meningsfull fritid og en bedret folkehelse. 

Visjon

Med et positivt og offensivt tankesett og et stort hjerte for mer enn håndball skal vi styrke vår posisjon som en av de største og beste håndballklubbene i landet. Vi tror på dialog, inkludering og et sted som passer for alle.

Vårt verdisyn

En klubb for alle: 
Fjellhammer IL skal gjennom sitt samfunnsbidrag være en aktiv bidragsyter til å skape mangfold og være et inkluderende samlingsted for alle som bor i Lørenskog og områdene rundt. 

Vi har respekt for at ikke alle er like og vil møte hver enkel på en anerkjennende og likeverdig måte.

Fjellhammer IL skal både utvikle gode håndballspillere og være en bærebjelke i folks liv.  

Dette igjennom:

  • Se hele mennesket
  • Entusiasme
  • Glede & positivitet
  • Trygghet & trivsel
  • Høy moral & troverdighet
  • Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre 

Våre bærebjelker for å lykkes

En stemme, en klubb
Det er alle vi som er Fjellhammer IL.  Det er alle vi som er med og skaper et godt sted å være. Vi skal ha takhøyde for de gode diskusjonene og vi skal være åpne for innspill der alle skal bli hørt.

Dialog
Åpent og transparent samarbeid med spillere, foresatte, støtteapparat, kommune, politikere, partnere og lokalmiljøet. Alt vi gjør skal tåle dagens lys og vi skal etterstrebe med å være tett på og skape gode relasjoner.

Aktiv vekst
Igjennom ulike aktiviteter skal klubben skape vekst så vel i medlemsantall som i økonomi. Dette skal sikre lavterskel for breddehåndballen samt forutsigbarhet for elite – igjennom sunn økonomi og drift

Mer en håndball
Fjellhammer IL ønsker å være en viktig brikke i lokalmiljøet som handler mer enn håndball. Vi ønsker å ha en bevist rolle for å inkludere folk og gi folk som normalt ikke ville oppsøke idrett, en opplevelse av glede og moro som gjør at de blir værende i idretten og Fjellhammer IL.

Klubben bidrar med:
– Håndballs aktivitet i et positivt og sunt idrettsmiljø.
– Treninger med trenere.
– Fellesarrangementer der spillere fra flere lag i klubben kan møtes.
– Håndballens dag

– Ungdomsrådet
– Kurs og opplæring i regi av klubben eller av Norges Håndballforbund.

Du bidrar med:
– Salg av toalettpapir og tørkeruller, 2 ganger i året (april/november)
– Dugnadsarbeid i kafeteria, sekretariat, inngang og Fjellhammer Cup
– Tilsynsvakt i Fjellhamarhallen og Lørenskoghallen

– Fjellhammer sommer lotteri der alle selger 5 lodder
– Medlemskontingent og treningsavgift

Det er dugnadsansvarlig på laget du tilhører som setter opp når du skal ha dugnad. Er du satt opp en dag du ikke kan, må du prøve å bytte selv eller si ifra til dugnadsansvarlig at du ikke kan god tid i forveien. 

Fjellhammer IL sin klubb kolleksjon kjøpes gjennom klubben eller så kan man gå ned til Cometsport i Lillestrøm der man også kan bestille de deler man ønsker. Alle medlemmer i Fjellhammer får 20 % rabatt på det man kjøper.