Priser og betingelser – Fjellhammer

Priser og betingelser

Betalingsreglementet for Fjellhammer IL Allidrett er vedtatt av Fjellhammer ILs hovedstyre og er gjeldene fra 01.08.2020. 

Priser:

Hel plassKr 3685,- pr mnd 
Redusert plass – inntil 12 timer pr uke Kr 2695,- pr mnd 

Det betales for 11 måneder i året. Fjellhammer IL Allidrett er stengt i juli. Med redusert plass velger du selv når barnet skal være på Fjellhammer IL Allidrett. Antall timer kan ikke overskride 12 timer.  

Søskenmoderasjon:
Det gis redusert pris på yngre søsken. 20 % på barn nr 2, 30 % på barn nr 3 og flere.

Inntak:
Inntak skjer gjennom søknadsskjema på https://www.fjellhammer.no/2020/06/16/fjellhammer-il-allidrett/ og godkjennes av avdelingsleder. Hovedopptak skjer på vårsemesteret og gjelder til oppsigelse foreligger eller barnet avslutter 4. klasse.

Det er løpene inntak gjennom året, og nye barn tas opp fortløpende så lenge det er ledige plasser. Faktisk startdato i Fjellhammer IL Allidrett kan fravikes etter avtale, men foreldrebetalingen begynner uansett fra og med den 1. i den måneden barnet starter i tilbudet. 

Du kan også oppjustere plasstilbudet til hel plass når du vil. Økning gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 

Oppsigelse/endring:
Oppsigelse av plassen må være skriftlig og gjøres elektronisk via vår hjemmeside. Bruk skjema som heter «Oppsigelse Fjellhammer IL Allidrett». Oppsigelsestiden er to måneder og løper fra den 1. i påfølgende måned. Ved fraflytting av kommunen gjelder en måneds oppsigelsestid.

Reduksjon av oppholdstid kan gjøres to ganger i året. Ønske om redusert oppholdstid må meldes skriftlig innen 1. juni for høstsemesteret. Reduksjonen trer da i kraft fra 1. august. Reduksjon for vårsemesteret må meldes skriftlig innen 1. desember. Reduksjonen trer da i kraft fra 1.januar.

Skolefrie uker:
I skolefrie uker er oppholdstid med hel plass 50 timer pr uke. Med redusert plass er oppholdstiden 25 timer pr uke. For barn med redusert plass kan oppholdstid oppjusteres til hel plass i skolefrie uker. Ekstrasats for helplass i skoleferier er kr 222,- pr uke.