Fjellhammer IL Allidrett – Fjellhammer

Fjellhammer IL Allidrett

Fjellhammer IL starter opp Fjellhammer IL Allidrett, et aktivitetstilbud til barn i 1.- 4. klasse etter skoletid. Dette tilbudet tilsvarer en skole- og idrettsfritidsordning. Fjellhammer IL Allidrett har fokus på varierte lek- og idrettsaktiviteter, både innendørs hallaktiviteter og utendørs på bane eller i skog og parkanlegg. 

Hovedmålet for Fjellhammer IL Allidrett er at barn skal oppleve mestring og glede i ulike idretter og fysisk aktivitet. 

Fjellhammer IL Allidrett tilbyr:
•Daglig aktivitet (håndball, fotball, kanonball, ski, skøyter, lek, friluftsliv, etc)
•Morgentilbud med frokost 
•Varm mat 3-4 ganger i uken
•Daglig frukt på ettermiddagen
•Velg plass på heltid eller deltid. I skoleferier er det tilbud om å være hele dagen på allidrett. 
•Transport: Barn på Fjellhamar skole blir hentet og går samlet til Fjellhamarhallen. For barn fra skoler som ikke er i gåavstand jobbes det med transportmuligheter. Blir det mange barn, settes det opp buss. 

Praktisk informasjon:
Mandag-fredag: 07.00-08.30 og 12.30 -17.00
Sted: Paviljonger bak Fjellhamarhallen. Vi bruker også Fjellhamarhallen og nærområdet til aktiviteter.
Fjellhammer IL Allidrett følger skoleruten
For påmelding, ta kontakt med sigrun@fjellhammer.no

Priser:

Hel plassRedusert plass – inntil 12 timer pr uke 
Kr 3685,- pr mnd Kr 2695,- pr mnd 

Det betales for 11 måneder i året. Fjellhammer IL Allidrett er stengt i juli. 
Med redusert plass velger du selv når barnet skal være på Fjellhammer IL Allidrett. Antall timer kan ikke overskride 12 timer. 

Søskenmoderasjon:
Det gis redusert pris på yngre søsken. 20 % på barn nr 2, 30 % på barn nr 3 og flere. 

Inntak:
Inntak skjer gjennom påmeldingsskjema.
Hovedopptak skjer på vårsemesteret og gjelder til oppsigelse foreligger eller barnet avslutter 4. klasse. Det er løpende inntak gjennom året og nye barn tas opp fortløpende så lenge det er ledige plasser. Faktisk startdato i Fjellhammer IL Allidrett kan fravikes etter avtale, men foreldrebetalingen begynner uansett fra og med den 1. i den måneden barnet starter i tilbudet.
Du kan også oppjustere plasstilbudet til hel plass når du vil. Økning gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 

Skolefrie uker:
I skolefrie uker er oppholdstid med hel plass 50 timer pr uke. Med redusert plass er oppholdstiden 25 timer pr uke. For barn med redusert plass kan oppholdstid oppjusteres til hel plass i skolefrie uker. Ekstrasats for helplass i skoleferier er kr 222,- pr uke. 

Oppsigelse/endring
Oppsigelse av plassen må være skriftlig og gjøres elektronisk via vår hjemmeside. Bruk skjema som heter «Oppsigelse Fjellhammer IL Allidrett». Oppsigelsestiden er to måneder og løpet fra den 1. i påfølgende måned. Ved fraflytting av kommunen gjelder en måneds oppsigelsestid.

Reduksjon av oppholdstid kan gjøres to ganger i året. Ønske om redusert oppholdstid må meldes skriftlig innen 1. juni for høstsemesteret. Reduksjonen trer da i kraft fra 1. august. Reduksjon for vårsemesteret må meldes skriftlig innen 1. desember. Reduksjonen trer da i kraft fra 1.januar.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:
Per Nygren – daglig leder Fjellhammer IL
Tlf: 90411491
Epost: per@fjellhammer.no
Sigrun Tovsrud – Sportskoordinator Fjellhammer IL
Tlf: 99567932
Epost: sigrun@fjellhammer.no

Fjellhammer IL Allidrett følger Fjellhammer IL sin lovnorm og vedtekter.